wtorek, 27 czerwca 2017

Dramatyczna historia polskiej rodziny w Szkocji - pomóżmy uratować Miłoszka przed terrorem mafii!


W SZKOCJI
łamane są prawa dziecka (polskiego dziecka) i polskiej rodziny za sprawą mafii islamskiej ale także niekompetencji konsuli KG RP W Edynburgu!

KONSULAT GENERALNY RP W EDYNBURGU ŁAMIE NASZE PRAWA I PRZYZWALA NA ŁAMANIE TYCH PRAW PRZEZ MAFIJNY UKŁAD W SZKOCJI

Art. 19. W przypadku powzięcia wiadomości o tym, że obywatel polski jest traktowany przez

władze państwa przyjmującego w sposób mniej korzystny niż wynika to z

przepisów obowiązujących w tym państwie, noszący znamiona dyskryminacji lub niezgodny z

międzynarodowymi standardami dotyczącymi praw człowieka, konsul podejmuje działania zgodne

z prawem międzynarodowym i prawem państwa przyjmującego w celu ochrony praw tego

obywatela polskiego.


Art. 20. 
wypadku lub ciężkiej choroby, aresztowania lub zatrzymania tego obywatela, w razie aktu

przemocy, którego ofiarą padł obywatel polski, w razie zgonu obywatela polskiego lub
konieczności nagłego powrotu obywatela polskiego pozbawionego środków finansowych do
Rzeczypospolitej Polskiej albo do państwa zamieszkania (pomoc konsularna).
2. Pomoc konsularna jest udzielana w niezbędnym zakresie i z zastosowaniem środków
koniecznych do ochrony istotnych praw i interesów obywatela polskiego.

Art. 21. 
konsularnej obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które na terytorium państwa
przyjmującego niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, nie ma swojego
przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego, albo jeżeli nie może w danym
przypadku udzielić pomocy konsularnej temu obywatelowi.
2. Konsul może przekazać wniosek o udzielenie pomocy konsularnej obywatela, o którym mowa w
ust. 1, urzędowi konsularnemu lub przedstawicielstwu dyplomatycznemu innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, jeśli jest on właściwy do udzielenia takiej pomocy i nie narusza
to praw i interesów tego obywatela.
3. Konsul w niezbędnym zakresie współpracujea także koordynuje swoje działania z państwami
członkowskimi Unii Europejskiej oraz z Unią Europejską, w szczególności poprzez:
1) prowadzenie konsultacji i uzgodnień poprzedzających udzielenie pomocy konsularnej;
2) wymianę i dostarczanie niezbędnych informacji, w tym danych osobowych potwierdzających
tożsamość i obywatelstwo obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wnioskujących o
udzielenie pomocy konsularnej;
3) zawieranie, za zgodą ministra właściwego do spraw zagranicznych, praktycznych uzgodnień
dotyczących udzielania pomocy konsularnej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej
na terytorium państwa przyjmującego niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
4) podawanie do powszechnej wiadomości i wykonywanie praktycznych uzgodnień, o których